Skip to main content

Leveringsvoorwaarden Power4People


Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen Power4People BV (hierna Power4People te noemen) en haar opdrachtgevers. Bepalingen uit andere algemene-, inkoop- of andere voorwaarden worden daarmee uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk en rechtsgeldig anders overeengekomen is.
2. Voor eventuele wijzigingen van deze leveringsvoorwaarden geldt dat zij 2 maanden nadat Power4People haar opdrachtgever(s) daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van toepassing zijn.
3. Deze leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Power4People, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Onze offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 6 weken. Deze termijn gaat in vanaf de offertedatum of bij het ontbreken daarvan vanaf de datum van de aanbiedingsbrief.
5. Wijziging en/of uitbreiding van offertes en overeenkomsten en afwijkingen van de leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig indien zij schriftelijk tussen Power4People en opdrachtgever zijn overeengekomen.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
7. Indien een of meerdere bepalingen in deze leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. Power4People en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2. Dienstverlening en uitvoering
1. De dienstverlening door Power4People omvat de in de offerte of overeenkomst beschreven diensten inclusief alle wijzigingen en/of uitbreidingen die na de totstandkoming van deze overeenkomst schriftelijk tussen opdrachtgever en Power4People alsnog overeen zijn gekomen.
2. Power4People zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Power4People het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Power4People aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, kosteloos en tijdig aan Power4People worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Power4People zijn verstrekt, heeft Power4People het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Power4People is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Power4People is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Power4People kenbaar behoorde te zijn.
6. De opdrachtgever verleent medewerkers van Power4People en eventuele derden toegang tot het bedrijf indien dit voor de uitvoering van dienstverlening vereist is. Indien door Power4People of door Power4People ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Power4People voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 3. Uitvoeringstermijn
1. De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de offerte vermelde termijn.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Power4People zal niet door het enkel verstrijken van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.
3. Indien overschrijding van de termijn dreigt dan dient Power4People zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever te overleggen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Power4People de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Duur, opzegging, opschorting en ontbinding
1. Aan elke opdracht ligt een offerte ten grondslag en de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die in de offerte staat vermeld. De termijn gaat in op het moment dat opdrachtgever de offerte goedkeurt tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Daarnaast is het mogelijk om een Mantelovereenkomst af te sluiten. Mantelovereenkomsten hebben een doorlooptijd van tenminste 12 maanden, tenzij dit in de overeenkomst anders is bepaald.
2. Na het verstrijken van de in de offerte overeengekomen periode loopt de opdracht af. Mantelovereenkomsten worden na afloop van de overeengekomen periode met eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen heeft opgezegd. 
Opzegging geschiedt door een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de overeengekomen periode.
3. Tussentijdse ontbinding is alleen mogelijk in de hieronder expliciet genoemde gevallen en dient te geschieden met aangetekend schrijven:

  1. Indien een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen binnen een voor nakoming gestelde termijn.
  2. Indien voor een partij faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling wordt verleend, of partij in liquidatie treedt.

4. Overname, fusie, verzelfstandiging c.q. privatisering van een partij vormt geen reden voor tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
5. Bij opzegging van de overeenkomst vindt geen restitutie plaats van vooruitbetaalde bijdragen tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
6. Power4People is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Power4People op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Power4People de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8. Power4People behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5. Annulering
1. Geplande afspraken voor individuele werknemers dienen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip geannuleerd te worden. Bij overschrijding van deze termijn worden de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
2. Voor annulering van projecten, trainingen, cursussen en themadagen geldt dat dit schriftelijk en uiterlijk 2 weken voor het afgesproken tijdstip dient plaats te vinden. Hierbij wordt dan wel 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 35,- per persoon in rekening gebracht. Bij overschrijding van de termijn wordt het volledig overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
3. In het geval dat opdrachtgever verzoekt om uitstel van de overeengekomen training, intervisiebijeenkomst, opleiding of project, zoals bedoeld in lid 2, voor een periode van 3 maanden of langer, is Power4People gerechtigd om eventuele tussentijdse prijsverhogingen door te berekenen.

Artikel 6. Tarieven
1. Al onze tarieven zijn exclusief BTW. Onze tarieven zijn vastgelegd in offertes. Aan elke dienst ligt een offerte ten grondslag.
2. Power4People is gerechtigd om jaarlijks de tarieven aan te passen met het prijsindexcijfer of anderszins. De aangepaste prijzen gelden voor nieuwe offertes voor diensten die nog moeten starten. De ten tijde van de tariefswijziging nog lopende dienstverlening, wordt conform offerte en conform de oude tarieven afgemaakt. Opdrachtgever wordt geacht met de wijzigingen in te stemmen tenzij hij Power4People binnen 30 dagen na kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.
3. Power4People mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Power4People, dat in redelijkheid niet van Power4People mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
4. Indien na overleg met- en toestemming van- opdrachtgever derden worden ingeschakeld voor aanvullende dienstverlening, worden de kosten hiervan aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7. Geheimhouding en gegevensuitwisseling
1. Alle informatie over het bedrijf van opdrachtgever, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die Power4People verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten wordt vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt niet aan derden verstrekt, behoudens voor zover Power4People hiertoe door een wettelijk voorschrift verplicht is. Power4People legt een geheimhoudingsplicht, zoals hiervoor genoemd, ook op aan haar medewerkers en eventuele ingeschakelde derden.
3. Power4People heeft het recht over haar voor de opdrachtgever verrichte activiteiten in vakliteratuur te publiceren en daarover voordrachten te houden. Hierbij waarborgt Power4People de privacy van de opdrachtgever en diens personeelsleden door eventuele casuïstiek in geanonimiseerde vorm te publiceren.
4. Power4People behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Privacy
1. Power4People verzamelt en verwerkt persoonsgegevens omdat dit (onder andere) noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeengekomen opdrachten. Power4People heeft daarbij de rol van verwerkingsverantwoordelijke.
2. Power4People houdt zich aan de wet- en regelgeving zoals beschreven in de AVG. Er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld.
3. Op de website www.power4people.nl is een actuele en volledige Privacy verklaring te vinden. De Privacy verklaring maakt deel uit van deze leveringsvoorwaarden. 

Artikel 9. Facturering en betaling
1. Voor de betaling geldt dat opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, betaalt, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
2. Bij de uitvoering van opdrachten met een geoffreerd bedrag van meer dan € 1.000,- exclusief BTW, wordt 50% van het totaal in rekening te brengen bedrag gefactureerd na accordering van de offerte door de opdrachtgever. De resterende 50% wordt na uitvoering van de dienstverlening gefactureerd. Opdrachten met een geoffreerd bedrag van minder dan € 1.000,- exclusief BTW worden bij aanvang van de dienstverlening volledig in rekening gebracht.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, direct in verzuim. Dit betekent dat de verplichting van het verlenen van dienstverlening wordt opgeschort. Voor opdrachtgever geldt dat op het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd is.
4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Power4People zal maken wegens niet nakoming van enige verplichting door de opdrachtgever, zullen ten laste komen van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te incasseren bedrag.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Power4People op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Middelen en medewerkers Power4People
1. De opdrachtgever verplicht zich om tijdens de uitvoering van de overeenkomst en binnen een jaar na het einde daarvan geen (ex-) medewerker(s) van Power4People in dienst te nemen of anderszins voor zich of anderen werkzaam te laten zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Bij overtreding hiervan geldt een boetebedrag van 5 maal het laatstgenoten jaarinkomen van de betreffende medewerker.
2. De door Power4People geleverde middelen, waaronder programmatuur en geleverde voorschriften, blijven eigendom van Power4People en mogen niet zonder schriftelijke toestemming door opdrachtgever worden behouden of vermenigvuldigd. Intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde adviezen, modellen, methoden, technieken, programmatuur en producten blijven, behoudens uitdrukkelijke overdracht, voorbehouden aan Power4People.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Indien Power4People aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Power4People is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld. 
De aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding van schade waarvoor Power4People verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
3. Indien Power4People volgens opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen kan Power4People slechts aansprakelijk worden gesteld wanneer zij door opdrachtgever binnen een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld de verplichtingen na te komen en Power4People desondanks nalatig is geweest.
4. Power4People is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade.
5. De aansprakelijkheid van Power4People is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever over het kalenderjaar waarin het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan aan Power4People verschuldigd is voor geleverde diensten. Dit geldt niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
6. Indien Power4People ter zake van enige schade, die voortvloeit uit haar werkzaamheden en waarvoor zij krachtens deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart de opdrachtgever Power4People.
7. Een aansprakelijkheidstelling dient opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken nadat een eventueel gebrek in de dienstverlening is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. Nadien wordt aansprakelijkheidstelling niet aanvaard.

Artikel 12.Toepasselijk recht en geschillen
1. Deze leveringsvoorwaarden en de offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Voor alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een uitgebrachte offerte dan wel een overeenkomst geldt dat zij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement Utrecht.
3. Indien enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en vervangen worden door een door Power4People vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 13. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Power4People B.V.

25 mei 2018

Even overleggen of advies nodig?

Onze vraagbaak staat iedere middag met plezier voor je klaar